Policy för Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Du får aldrig hyra ut lägenheten utan vårt godkännande.
Om Du önskar hyra ut i andra hand så ska Du göra en skriftlig ansökan till oss, handläggningstiden från att Din ansökan inkommit är cirka fyra veckor såvida alla handlingar är korrekt ifyllda samt kopior av intyg bifogats.
Kontakta oss först via telefon i god tid!

Ansökan/Godkännande
För att vi ska kunna godkänna en andrahandsuthyrning ska Du ha beaktansvärda skäl och att vi kan godkänna andrahandshyresgästen.
Beaktansvärda skäl är om Du t.ex. måste flytta till annan ort på grund av militärtjänst, studier eller arbete under prov tjänstgöringens tid.
Du måste kunna styrka detta med ett intyg.

Om vi godkänner en andrahandsuthyrning så beviljas det normalt max i 2×6 månader. Den som hyr i andra hand inte har rätt att överta lägenheten.
Om Du ska vistas utomlands eller kan vara svår att komma i kontakt med så måste Du lämna en fullmakt till någon som vi kan ha kontakt med gällande andrahandsuthyrningen.

Dessutom gäller följande:

Kontrakt skall skrivas på Profinovas kontraktsmall.
Kopia på kontraktet skall inlämnas till Profinova innan 2:a handshyresgäst får flytta in.
Om möjligt så ska 1:a och 2:a handshyresgästen träffas på Profinovas kontor tillsammans, så vi får ”lära känna” varandra.

Innan Du ansöker om andrahandsuthyrning
Innan Du skickar in ansökan kontrollera då att den Du vill hyra ut till har råd att betala hyran och är en skötsam person. (Vi kan hjälpa till med viss kontroll).
Om hyresgästen som hyr i andrahand stör grannar eller om hyran blir eftersatt så riskerar Du att mista Din lägenhet.
Kom ihåg att alla krav på rättelse riktas till Dig som hyresgäst och inte till den som hyr i andrahand.

När Du fått andrahandsuthyrning godkänd
Om Du får klartecken att hyra ut i andrahand bör Du göra upp en inventarieförteckning, för det fall att möbler ska ingå i uthyrningen och anteckna vad som ska ingå. Det är viktigt att Du gemensamt gör en besiktning av lägenheten innan Du flyttar ut för att dokumentera skador som kan finnas i lägenheten.

När andrahandsuthyrningen upphör bör Du göra en ny besiktning för att kontrollera om det uppkommit några skador som andrahandshyresgästen skall stå för. Kom ihåg att det är Du som förstahandshyresgäst som är ansvarig gentemot oss som hyresvärd om det uppstår skador.

Hyran
Hyran ska vara skälig Ni får inte ta ut högre hyra än den Ni betalar till oss. Ett visst påslag vid kvarlämnat bohag får göras, en rekommendation är ca 10 procent av månadshyran om lägenheten är fullt utrustad.

Om vi godkänner andrahandsuthyrning har Du som förstahandshyresgäst ändå fullt ansvar för att:

Hyran betalas och att den betalas in i tid.
Störningar inte förekommer
Lägenheten inte skadas
Fullmakt lämnats om Du är utomlands eller svår att nå under uthyrningstiden.
Gällande hemförsäkring finns
Du är medvetna om att den som hyr i andrahand inte får överta kontraktet.

Viktigt!
Om du hyr ut lägenheten utan tillstånd så kommer vi att förverka kontraktet och du blir av med lägenheten.
Om det kommer till vår kännedom att du tar oskälig hyra, mer än ca 10% så kommer vi att ta upp detta med 2:a hands hyresgästen, prövning kommer i så fall att ske i hyresnämnden.
Du får enligt hyreslagen inte ”låna ut” din lägenhet mer än någon enstaka gång (dag/natt). ”utlåning” på t.ex. veckobasis är alltså att jämställa med otillåten andrahandsuthyrning (på grund av svårighet att bevisa om betalning sker) och kommer att resultera i ett förlorat förstahandskontrakt.